Ngày 04 - 03 - 202401:03 AM

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008    Handico22 Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Liên kết nhanh
Bảng giá chứng khoán
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
Cập nhật 31/05/2016 , 02:05 PM

Ngày 26/5/2016, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội 22 (Handico22) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội có sự tham gia của gần 40 cổ đông, đại diện cho 92,3% cổ phần phổ thông có quyền dự họp dưới sự điều khiển của Chủ tịch đoàn gồm ông Trần Quốc Việt - Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Anh Linh - Phó giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT; bà Nguyễn Thị Phương Hà - Kế toán trưởng kiêm Ủy viên HĐQT.

Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015;

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;

- Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ Công ty.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội 22 đã thành công tốt đẹp.

Quý vị cổ đông vui lòng xem chi tiết Nghị quyết của Đại hội tại link dưới đây.data/upload/file/BB,%20NQ%20%C4%90H%C4%90CD%202016.pdf

Mua và bán
Đăng nhập
Lượt truy cập: 63518
Đang online: 2