Ngày 04 - 03 - 202401:03 AM

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008    Handico22 Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Liên kết nhanh
Bảng giá chứng khoán
Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu đợt I
Cập nhật 01/12/2010 , 04:12 PM

TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
C. TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HN 22
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 774A/CT22-HĐQT
V/v báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu (đợt I)
Hà Nội, ngày  29  tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Uỷ ban chứng khoán nhà nước
Căn cứ phương án phát hành trái phiếu ngày 04/9/2008 của Công ty;
Căn cứ Quyết định số 859/2008/QĐ-CT22 ngày 04/9/2008 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế phát hành trái phiếu chuyển đổi của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22;
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 330/ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán nhà nước cấp ngày 11/9/2008;
Căn cứ Quyết định số 773A/QĐ - HĐQT ngày 29/10/2010 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chuyển đổi trái chuyển đợt I;
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 xin báo cáo những nội dung cụ thể về việc chuyển đổi trái phiếu với Uỷ ban chứng khoán nhà nước như sau:
1. Tên Trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi HANDICO 22.
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi (phát hành đợt I vào T12/2008).
3. Số lượng trái phiếu chuyển đổi đợt I: 60.620 trái phiếu
4. Giá trị trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu: 6.062.000.000 đồng
5. Danh sách trái chủ: Danh sách ngày 01/12/2008
6. Thời điểm chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu: 01/12/2010
7. Tỷ lệ trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu. 1: 10 (Một trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng).
8. Tổng số vốn Điều lệ trước khi trái phiếu được chuyển đổi: 19.482.900.00 đồng
9. Tổng số vốn Điều lệ sau khi chuyển đổi trái phiếu phát hành đợt I thành cổ phiếu: 25.544.900.000 đồng (Bằng chữ: Hai lăm tỷ, năm trăm bốn bốn triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn)
Xin trân trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, P6.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Quốc Việt

 
Mua và bán
Đăng nhập
Lượt truy cập: 63519
Đang online: 4