Date 27 - 02 - 202002:02 PM
Quick link
Stock market
Ban giám đốc
Update 25/10/2008 , 10:10 AM

1.Ông Trần Quốc Việt
- Kỹ sư xây dựng.
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Giám Đốc Công ty (G1).
- Bí Thư Đảng Uỷ Công ty
2.Ông Nguyễn Anh Linh
- Kỹ sư xây dựng - Cử nhân kinh tế
- Uỷ viên Hội đồng quản trị
- Phó Giám đốc Công ty (G2)
- Chủ tịch Công đoàn Công ty.
- Đại diện lãnh đạo Chất lượng Công ty (QMR)
3.Ông Nguyễn Văn Khắc
- Kỹ sư xây dựng
- Phó Giám đốc Công ty (G3)

 

Quink news
Buy sell
Login
Page view: 64816
User online: 2