Date 21 - 09 - 201908:09 AM
Quick link
Stock market
Các đơn vị thành viên
Update 25/12/2008 , 07:12 AM
1. Trung tâm Phát triển Công nghệ Xây dựng  2. Sàn giao dịch bất động sản Hà Nội 22
3.  Xí nghiệp xây lắp số 1
4.  Xí nghiệp xây lắp số 2
5.  Xí nghiệp xây lắp số 3
6.  Xí nghiệp xây lắp số 4
7.  Xí nghiệp xây lắp số 5
8.  Xí nghiệp xây lắp số 6
9.  Xí nghiệp xây lắp số 7
10.  Xí nghiệp xây lắp số 8 11. Xí nghiệp xây lắp số 9
12. Đội xây lắp số 2
13. Đội xây lắp số 5
14. Đội xây lắp số 7
15. Đội xây lắp số 8
16. Đội xây lắp số 9 


 

Quink news
Buy sell
Login
Page view: 62463
User online: 15